Privacy Policy

RIVACYVERKLARING Klimatechnics B.V.

Bedankt voor uw  interesse in de projecten en diensten van Klimatechnics B.V., of één van haar verbonden ondernemingen.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop Persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
Het is mogelijk dat wij u vragen om bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, zoals onder meer uw voornaam, achternaam en e-mailadres. We verzamelen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om u te informeren over onze projecten (en dienstverlening) en om u hierover te contacteren. De verwerking van uw Persoonsgegevens is onderworpen aan deze privacyverklaring. Voor vragen en/of opmerkingen dient u contact op te nemen met info@klimat.be. Door het verstrekken van Persoonsgegevens, wordt u geacht het gebruik van uw Persoonsgegevens te hebben erkend in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Artikel 1 – DEFINITIES
“Website” 
betekent de website www.klimat.be.
“Verantwoordelijke”
heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. Klimatechnics B.V. zal gekwalificeerd worden als de Verantwoordelijke die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.
“Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt waarmee een natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.
“Verwerker”
heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. De Verwerker verwerkt Persoonsgegevens namens en in opdracht van de Verantwoordelijke.
“Klimatechnics B.V.”
betekent Klimatechnics B.V. NV, met maatschappelijke zetel in 2300 Turnhout, Muizenvenstraat 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0480.037.162

Artikel 2 – DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Telkens wanneer u als gebruiker van de Website Persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.
We implementeren passende maatregelen en procedures om de Persoonsgegevens die we via de Website of via elektronische correspondentie verzamelen te beveiligen en te beschermen.
Op deze manier engageren wij ons, voor zover als redelijkerwijs te verwachten is, om illegale verwerking van Persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van uw Persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij evenwel niet garanderen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens buiten het contactformulier op de Website op een onbeveiligde wijze via andere kanalen worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.
Wij trachten de beveiliging van uw Persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen de werknemers, medewerkers of onderaannemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

Artikel 3 – VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND
Klantgegevens:
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of ons gerechtvaardigd belang.
Gegevens van leveranciers en onderaannemers
Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de 30bis-aangifte van werken, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, enz.) en/of ons gerechtvaardigd belang (zoals voor direct marketing).
Gegevens van personeel
Wij verwerken de Persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.
Andere gegevens
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook Persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.
Heel concreet, kunnen we de Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:
1. om u als gebruiker van de Website te identificeren;
2. om u informatie te bezorgen omtrent onze projecten en diensten;
3. om u onze diensten te leveren en eventuele overeenkomsten uit te voeren;
4. om mogelijke klachten of verzoeken te verwerken en te behandelen;
5. om interne redenen, waaronder de bedrijfsadministratie en archiveringsdoeleinden.
Artikel 4 – HOE VERZAMELT Klimatechnics B.V. UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG WORDEN ZE BEWAARD?
Wij verzamelen uw Persoonsgegevens in de volgende gevallen:
1. bij het versturen van een verzoek tot informatie op de Website (via het contactformulier);
2. indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen combineren met informatie die u ons op een andere manier verstrekt of die derden aan ons leveren. Wij verbinden ons ertoe om de Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken. In elk geval worden uw persoonsgegevens niet langer bijgehouden dan een periode van 10 jaren.
Wij vermijden de verzameling van Persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 5.
Artikel 5 – DOELSTELLINGEN VAN DE VERWERKING
We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken voor de volgende doeleinden:
1. om u als gebruiker van de Website te identificeren;
2. om u informatie te bezorgen omtrent onze projecten en diensten;
3. om mogelijke klachten of verzoeken te verwerken en te behandelen;
4. om ons te helpen bij het evalueren, corrigeren of verbeteren van de Website en alle gerelateerde producten of diensten van Klimatechnics B.V.;
5. om interne redenen, waaronder de bedrijfsadministratie en archiveringsdoeleinden.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens kunnen verwerken, kunnen we uw Persoonsgegevens ook verwerken  om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw wezenlijke belangen of de wezenlijke belangen van andere betrokkenen te beschermen. Wij verzoeken u in dit verband om de Persoonsgegevens van andere personen niet aan ons te verstrekken, behalve waarbij wij u hier uitdrukkelijk om verzoeken.
Artikel 6 – DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden.
Wij zullen verder geen Persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Unie bevinden dan met uw toestemming, tenzij:
1. de doorgifte noodzakelijk is om Verbonden Ondernemingen, medewerkers, agenten of onderaannemers toe te staan hun diensten te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht (inclusief het verlenen van marketingondersteuning, om marktonderzoek uit te voeren of klantenservice te verlenen)
2. dit wettelijk verplicht is.

Iedere overdracht van Persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

Wij zorgen ervoor dat er maatregelen worden genomen zodat de ontvangers de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan deze die in artikel 4 limitatief zijn opgesomd en dat de ontvangers voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen ter bescherming van deze gegevens.

Teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij steeds een verwerkersovereenkomst sluiten met bovengenoemde ontvangers van de Persoonsgegevens, en indien nodig ook standaardcontractbepalingen zoals voorzien door de Europese Commissie.

Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemers en medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.
Artikel 7 – RECHTEN VAN HET DATASUBJECT
Op grond van zowel de Belgische als de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart naar info@klimat.be .
Wij zullen u binnen een termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan evenwel verlengd worden tot maximaal drie (3) maanden, in welk geval u binnen één (1) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.
Het recht op toegang tot Persoonsgegevens
U heeft het recht ons op te dragen om alle Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.
Het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens
Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens dan zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen.
Het recht om Persoonsgegevens te wissen
U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:
1. indien het niet langer noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
2. in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;
3. de verwerking die bedoeld is voor direct marketing
4. indien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is: 
1. voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
2. voor het naleven van een wettelijke verplichting
3. voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken
In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken:
1. voor het betwisten van de juistheid van uw Persoonsgegevens;
2. wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de Persoonsgegevens worden gewist
3. indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw Persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van wezenlijk openbaar belang.
Het recht op bezwaar
U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
Het recht op gegevensoverdracht (“data portability”)
Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdracht, zullen wij de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm doorgeven aan een gegevensverantwoordelijke van uw keuze.
Het recht om toestemming in te trekken
In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.
Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit
U kan te allen tijde contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.
Artikel 8 – VERWIJZING NAAR DERDEN
Het is mogelijk dat de Website links bevat naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de verwijzingen uitsluitend leiden naar websites die overeenstemmende veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen hebben, zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding van Persoonsgegevens, waaronder de gegevens die u verstrekt op andere websites nadat u de Website heeft verlaten.
Wij benadrukken om zorgvuldig te werk te gaan en de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website steeds te raadplegen alvorens persoonsgegevens te verstrekken op andere websites.